Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

IV spotkanie przedsiębiorców Business Breakfast

poniedziałek, Listopad 26, 2018

Realizowane w ramach projektu REBORN czwarte spotkanie przedsiębiorców Business Breakfast za nami

 

W czwartek, 15 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte już spotkanie przedsiębiorców Business Breakfast, realizowane w ramach projektu REBORN.

W spotkaniu wzięła udział grupa przedsiębiorców, która od samego początku czynnie uczestniczy w działaniach realizowanych w ramach projektu. Należą do niej firmy dotknięte problemami sukcesji, nadmiernej konkurencji na rynku, wywołanymi przez zmiany legislacyjne lub czynniki zewnętrzne, jak na przykład zmieniające się uwarunkowania środowiska i zagrożenia naturalne lub niewypłacalni wierzyciele.

Efektem projektu ma być wypracowanie konkretnych narzędzi, które będą wsparciem dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, będących w procesie restrukturyzacji, likwidacji czy w trakcie postępowania upadłościowego. Więcej o grupie docelowej znajduje się w magazynie Puls Regionu str. 23-24

Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad opracowaniem dokumentu pn. Regionalny Plan Działania, który będzie zestawem instrumentów wsparcia, dedykowanych przedsiębiorstwom w trudnościach. Celem spotkania było omówienie i dyskusja nad kształtem zaproponowanych działań. Uczestników spotkania powitała koordynator projektu Elżbieta Szulc – Wałecka, która krótko opowiedziała o postępach oraz zaprezentowała film promocyjny, prezentujący historie przedsiębiorców, którym udało się porażkę przekuć w sukces.

Część merytoryczną, czyli założenia wypracowanego dokumentu, przybliżył uczestnikom ekspert Aneta Pieczykolan. W dalszej części odbyła się dyskusja nad kształtem zaproponowanych narzędzi. Przedsiębiorcy mocno podkreślili konieczność opracowania właściwych kryteriów definiujących beneficjentów wsparcia, deklarując jednocześnie pomoc w obszarze prac nad tym aspektem. Dużą potrzebą, o której była mowa jest również opracowanie kompleksowej rekomendacji dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi, zawierającej zapisy dotyczące usprawnień proceduralnych, prawnych oraz problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Poruszone tematy i sugestie stanowią cenne źródło wiedzy i wskazują obszary wymagające usystematyzowania. Zaproponowane modyfikacje już wkrótce zostaną uwzględnione w dokumencie i przekazane do dalszych konsultacji.

 

 

Galeria: