Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jak kształtował się rynek pracy w województwie lubelskim w 2015?

poniedziałek, Grudzień 19, 2016

 

Urząd Statystyczny w Lublinie opracował raport „Rynek pracy w województwie lubelskim w 2015”, który przedstawia zmiany jakie zaszły w naszym regionie na rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Opublikowane dane dotyczą pracujących, poziomu zatrudnienia, ruchu zatrudnionych, a także wielkości wynagrodzeń oraz poziomu i struktury bezrobocia.

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie lubelskim w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 817,2 tys. osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 1,0%. W Polsce liczba pracujących wyniosła natomiast 14504,3 tys. osób i była wyższa o 1,9% w stosunku do 2014 r.

Udział osób pracujących w gospodarce narodowej w 2015 roku wyniósł 61,5% liczby mieszkańców województwa w wieku produkcyjnym. Pod względem tego wskaźnika zajmujemy 5 miejsce w kraju i ta wysoka lokata wynika z najwyższego w kraju odsetka osób pracujących w sektorze rolnictwa (37,7%). W kraju ten odsetek wyniósł tylko 16,5 %.

 

Struktura pracujących a według sektorów własności i rodzajów działalności w 2015 r. Stan w dniu 31 XII

Grafika: Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Współczynniki przyjęć i zwolnień w danym okresie służą do pomiaru płynności kadr. Ruch zatrudnionych jest bowiem czynnikiem wpływającym na sytuację na rynku pracy. W 2015 r. w województwie lubelskim przyjęto do pracy 53,2 tys. osób. Liczba przyjęć pracowników pełnozatrudnionych w ciągu 2015 r. zwiększyła się o 3,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwolniono natomiast 50,5 tys. pracowników pełnozatrudnionych, najwięcej (72,9% ogółu) w sektorze prywatnym. Liczba zwolnień zwiększyła się o 11,0% w stosunku do 2014 r. Podobnie jak w latach poprzednich zwolnienia w większym stopniu dotyczyły mężczyzn niż kobiet.

 

Wynagrodzenia za pracę

W województwie lubelskim w 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 3497,98 zł i było wyższe o 2,5% w porównaniu z 2014 r. Płace w sektorze prywatnym były wyższe o 17,5%, natomiast prywatnym – niższe o 11,1% od przeciętnej wojewódzkiej. Najlepiej wynagradzani byli zatrudnieni w sekcjach informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Różnice w wysokości wynagrodzeń zaobserwowano również pomiędzy powiatami. Najwięcej zarabiali pracujący w powiecie łęczyńskim (5112,84 zł) i mieście Lublin (4060,17 zł, natomiast najmniej pracujący w powiecie zamojskim (3021,19 zł) oraz łukowskim (3065,51 zł).

 

Bezrobocie rejestrowane

W urzędach pracy województwa lubelskiego w końcu grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 107,9 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 2014 r. liczba bezrobotnych była niższa o 9,0 tys. osób, tj. 7,7%.

Stopa bezrobocia natomiast wyniosła 11,7% i zmniejszyła się o 0,9 proc. w stosunku do tego samego okresu 2014 r.

Największe bezrobocie odnotowano w powiecie włodawskim 20,8%, natomiast najniższe w Lublinie (7,9%)

 

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w 2015 r. Stan w dniu 31 XII

Grafika: Urząd Statystyczny w Lublinie

 

Analizując strukturę bezrobotnych według wieku, najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa lubelskiego stanowili w przedziale wiekowym 25-34 lata (31,8% ogółu bezrobotnych).

 

Biorąc pod uwagę dwa wskaźniki – wysokość stopy bezrobocia oraz przeciętne wynagrodzenie, województwo lubelskie w obu przypadkach uplasowało się na 10. miejscu w kraju.

 

Publikacja dostępna jest pod adresem w linku.

 

Źródło: „Rynek pracy w województwie lubelskim w 2015 r.” Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin, listopad 2016