Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Konferencja i spotkanie partnerów w Budapeszcie, podsumowujące I fazę projektu REBORN - 25.10.2018 r.

piątek, Październik 26, 2018

Konferencja i spotkanie partnerów w Budapeszcie, podsumowujące I fazę projektu REBORN - 25.10.2018 r.

W dniu 25 października 2018 r., w Budapeszcie (Węgry) odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania podejmowane w projekcie i jednocześnie zamykająca I fazę (Exchange of Experience) – Międzyregionalny proces uczenia.

Spotkanie zostało podzielone na dwie, wypełnione wiedzą i rekomendacjami części. W pierwszej skupiono się na aspektach dotyczących  nowych regulacji i podejścia Unii Europejskiej  do polityki drugiej szansy.

Ondrej Vondracek, prawnik i europoseł Komisji Europejskiej przedstawił jakie kroki do tej pory zostały podjęte na poziomie Rady Europejskiej oraz zaprezentował założenia nowej dyrektywy związanej z polityką drugiej szansy, główne wyzwania i trudności w zakresie przygotowywania wniosków i rekomendacji oraz konsolidacji procedur mających na celu wypracowanie spójnego podejścia do przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami.

Pietro De Martino, reprezentujący FILSE (Włochy) wskazał dobre praktyki i rozwiązania wypracowane na poziomie realizacji projektu REBORN, ramy prawne i aktualnie dopuszczalne rozwiązania i tematy które generują trudności w wdrażaniu instrumentów.

W trakcie drugiego panelu zostały omówione inicjatywy podejmowane na rzecz re-starterów i instrumenty wczesnego ostrzegania, systemy wczesnego ostrzegania i zrozumienia oznak wczesnego kryzysu w celu podejmowania działań naprawczych.

Dyskusja podczas spotkań koncentrowała się w sposób szczególny na możliwościach implementacji zaproponowanych rozwiązań w poszczególnych regionach.

Kluczowym punktem konferencji była prezentacja efektów wzajemnej wymiany doświadczeń oraz spotkań z interesariuszami. Przedstawiciele regionów partnerskich projektu – Włochy, Hiszpania, Belgia, Węgry oraz Grecja zaprezentowały najciekawsze aspekty realizacji projektu zwracając uwagę na bariery i trudności w jego realizacji.

Przedstawicielka Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim WL, Danuta Sulowska przedstawiła najciekawsze inicjatywy jakie zostały podjęte w projekcie związane, m.in. z zaangażowaniem i udziałem przedsiębiorców w spotkania oraz opowiedziała o partycypacji i roli interesariuszy w procesie międzyregionalnego uczenia się i tworzenia Regionalnego Planu Działania. Jedną z najciekawszych aktywności w projekcie były cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, interesariuszami i partnerami projektu, m.in.:

  • 4 spotkania Business Breakfast,
  • 4 spotkania Interesariuszy,
  • 1 wizyta studyjna,
  • 4 międzyregionalne warsztaty tematyczne.

Ponieważ głównym celem projektu jest wpływ na politykę regionalną, w takcie spotkania zostały omówione instrumenty, na które projekt będzie bezpośrednio oddziaływał. W przypadku Województwa Lubelskiego jest tj. Regionalny Program Operacyjny WL oraz Regionalną Strategię Innowacyjności. Pracownicy wyjaśnili funkcjonowanie tych instrumentów.

W trakcie interaktywnych warsztatów (Interactive workshop) zostały omówione rozwiązania poszczególnych partnerów w zakresie upowszechniania polityki drugiej szansy oraz przedyskutowane Regionalne Plany Działania i zastosowane w nich dobre praktyki, zaczerpnięte z poprzednich spotkań partnerów.

Efekty prac nad RAP w Województwie Lubelskim przedstawiła ekspert zewnętrzny Pani Aneta Pieczykolan. Regionalny Plan Działania Województwa Lubelskiego jest zestawem konkretnych działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców w trudnościach w Województwie Lubelskim oraz tych, którzy po wcześniejszych niepowodzeniach chcą ponownie otworzyć działalność gospodarczą (re-starterzy). Plan został przygotowany w oparciu o doświadczenia i wiedzę zdobytą w kontekście transferu węgierskiej dobrej praktyki do Województwa Lubelskiego.

Galeria: