Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zakończenie pierwszego etapu prac Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

wtorek, Październik 30, 2018

Zakończenie pierwszego etapu prac Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

W dniu 29 października 2018 r. Regionalna Grupa Interesariuszy projektu ROSIE (Interreg Europa Środkowa) zrzeszająca m.in. przedstawicieli MŚP, uczelni wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu zakończyła pierwszy etap swoich prac nad Mapą Drogową w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w województwie lubelskim.

 

 

Dokument ten posłuży za zbiór wskazówek i rozwiązań dotyczących tego jak integrować społecznie, etycznie i środowiskowo odpowiedzialne innowacje ze strategiami biznesowymi MŚP i polityką regionalną.

Regionalna Grupa Interesariuszy ROSIE rozpoczęła swoje prace w czerwcu 2018 r. i na przestrzeni kilku miesięcy zajmowała się diagnozą poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, zidentyfikowaniem komponentów Mapy Drogowej dla Lubelszczyzny oraz rekomendacji do wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w MŚP.

Przygotowany dokument będzie aktualizowany na dalszych etapach projektu ROSIE, po zakończeniu fazy pilotażowej realizowanej w 5 przedsiębiorstwach z terenu województwa oraz na bazie rezultatów wizyt studyjnych i warsztatów ponadregionalnych realizowanych w regionach partnerskich. W związku z powyższym prace Grupy zostaną wznowione na przełomie marca/kwietnia 2019 r. i skupią się na uszczegółowieniu zaleceń i diagnozy o konkretne wnioski i doświadczenia nabyte w procesie wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w firmach biorących udział w pilotażu.

Wypracowany ostatecznie dokument posłuży do stworzenia Mapy Drogowej na poziomie partnerstwa projektu ROSIE, który będzie stanowić długoterminową i praktyczną strategię dla inwestycji infrastrukturalnych, w tym działań i propozycji inwestycyjnych w Europie Środkowej.

 

 

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (RI – Responsible Innovation) oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Galeria: