Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Teresa Ponikowska

Teresa Ponikowska

Gmina Serokomla

Inicjatywa Biznes Lubelskie to dla Gminy Serokomla przede wszystkim wymiana informacji o terenach inwestycyjnych oraz wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców i pracowników administracji samorządowej. 

Pracownicy jst uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach, propozycje szkoleń przekazywane były również do przedsiębiorców.

Szkolenie z gospodarki niskoemisyjnej owocuje opracowywaniem planu gospodarki niskoemisyjnerj dla Gminy oraz zamiarem przystąpienia Gminy do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii z RPO WL na lata 2014 - 2020.