Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Tomasz Małecki

Tomasz Małecki

Prezes
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Dzięki przeprowadzonym w latach 2014-2015 działaniom w ramach programu „Biznes Lubelskie” Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zacieśnił i rozszerzył współpracę zarówno z samym Samorządem Województwa Lubelskiego, jak i przedsiębiorcami z naszego regionu.

Działania przeprowadzone w latach 2014-2015 w ramach programu „Biznes Lubelskie” przyczyniły się do zacieśnienia oraz rozszerzenia współpracy zarówno z samym Samorządem Województwa Lubelskiego, jak i przedsiębiorcami z naszego regionu. Opracowany jednolity system informacji gospodarczej oraz wsparcia eksportu i inwestycji na terenie województwa lubelskiego w pozytywny sposób wpłynął na rozwój przedsiębiorczości w regionie, nie tylko dzięki usprawnieniu kanałów komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami z wielu branż, ale także dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi wsparcia, w tym animacji sektora MŚP. Przeprowadzone w ramach programu wydarzenia, takie jak: misje gospodarcze, konferencje, szkolenia w sposób optymalny wpisały się w potrzeby lubelskiej gospodarki.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., zarówno z perspektywy uczestnika, jak również podmiotu wspierającego, a niekiedy współorganizatora wydarzeń, takich jak misje gospodarcze, spotkania biznesowe czy konferencje, ocenia inicjatywę oraz sposób realizacji programu „Biznes Lubelskie” bardzo wysoko. Pośród korzyści wynikających z inicjatywy wymienić należy upowszechnienie nowego modelu kultury współpracy pomiędzy lubelskimi przedsiębiorcami – nastawionego na wzajemną pomoc (np. poprzez tworzenie klastrów) oraz dzielenie się wiedzą (ulepszenie procesu wymiany informacji nt. terenów inwestycyjnych, aktualnych konkursów czy faktycznego poziomu zaawansowania technologicznego lubelskich firm). W sposób szczególny wyróżnić należy przeprowadzone szkolenia oraz misje, które stanowiły odpowiedź na potrzebę edukacji w zakresie tworzenia ekosystemu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorstw oraz exportu lubelskich produktów na rynek europejski i światowy (m. in. jesienne seminarium z ukraińskimi przedsiębiorcami czy przyjazdowa misja gospodarcza z przedsiębiorcami z Republiki Turcji).

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak interesującej inicjatywie, która okazała się być niezwykle cenną także dla firm powstałych w ramach naszego programu „Innova Invest”, nowopowstających start-upów mieszczących się w Inkubatorze Technologicznym LPNT oraz pozostałych przedsiębiorców współpracujących na stałe z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. Innowacyjne podejście do potrzeb współczesnego przedsiębiorcy oraz umiędzynarodowienie dyskursu nt. lubelskiej gospodarki okazały się być skutecznym narzędziem na drodze do komercjalizacji oraz rozwoju gospodarki naszego regionu.